සත්වෝද්‍යාන හෙට (01) සිට විවෘත කරයි

දෙහිවල, පින්නවල හා රිදීයගම සත්වෝද්‍යාන හෙට සිට විවෘත කරන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා පවසනවා.
කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් මෙම සත්වෝද්‍යාන මහජන ප්‍රදර්ශනය වෙනුවෙන් වසා දමා තිබුණා.

පුවත යවන්න