සයිනොෆාම් පළමු එන්නත ගත් ජනතාවට දැනුම්දීමක් (VIDEO)

සයිනොෆාම් එන්නත් ලබාගත් පුද්ගලයින් දෙවන මාත්‍රාව අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා. ඉදිරි සතිය තුළදීත් සයිනොෆාම් එන්නත් ලක්ෂ 10 ක් මෙරටට ලබාදෙන බවට නිෂ්පාදන ආයතනය දන්වා ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

පුවත යවන්න