සරසවියට බදවා ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට පියවර

විශ්වවිද්යාල සදහා බඳවා ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව තව දුරටත් ඉහළ දැමිමට විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.
2019 අ.පො.ස (උසස්පෙළ) විභාගයේ පැරණි සහ නව නිර්දේශ කඩඉම් ලකුණු මට්ටම් දෙකකින් විශ්වවිද්යාල වලට ශිෂ්යයන් තෝරා ගැනීම නිසා මතු වී ඇති ගැටළුව විසඳීම සදහා බඳවා ගැනීම් පටිපාටියට හා පවත්නා නීති රීති වලට අනුකූලව ගැටළු පවතින ශිෂ්යන්ගේ ඉල්ලීම් සපුරාලන පරිදි සිදු කිරිමටයි විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත්තේ.
ඒ අනුව, ශිෂ්යයන් ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනා අධ්යයනය කර, අභියාචනා මණ්ඩලය විසින් නිර්දේශ කරන අමතර ශිෂ්ය සංඛ්යාව, විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා ගැනිම සඳහා අවශ්ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා බව විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සදහන් කළා.
 අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.
විශ්වවිද්යාල වලට මෙම වර්ෂයේදී අමතර ශිෂ්යයින් 10,000ක් පමණ වැඩිපුර බඳවා ගත් බවත්, එය විශ්වවිද්යාල ඉතිහාසයේ නොමැකෙන සුවිශේෂී ජයග්රහණයක් බවත්, එම ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව මෙම තීරණය තුළින් තව දුරටත් ඉහළ යන බවත්, සභාපතිවරයා පැවසීය.
අමතරව බඳවාගැනීමට අපේක්ෂිත ශිෂ්ය සංඛ්යාව පිළිබඳ සංඛ්යාත්මක තොරතුරු 2021-02-08 දින ප්රකාශයට පත්කරන බවත්, ඒ සඳහා අවශ්ය විශ්වවිද්යාලවල පහසුකම්, අමතර ප්රතිපාදන ආදී කරුණු අධ්යයනය කරමින් සිටින බවත්, ඒ සම්බන්ධව මහා භාණ්ඩාගාරය හා විශ්වවිද්යාල උප කුලපතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවත්, ඔහු සඳහන් කර සිටියේය.
පුවත යවන්න