ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් තැන්පතුවලින් සියයට 50ක් ගෙවීම අරඹයි

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී එල් සී – ආයතනය විසින් රැස් කරන ලද තැන්පතු වලින් ඉතිරි සියයට 50ක් ආපසු ගෙවීම පෙබරවාරි 3 වනදා සිට අරඹන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.
මේ ඊට අදාළව මහ බැංකුව නිකුත් කර ඇති සම්පූර්ණ නිවේදනයයි.

2021 ජනවාරි 12 දිනැති අපගේ මාධ්‍යය නිවේදනය මඟින් මහජනතාවට දැනුම් දුන් පරිදි, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය (මුදල් මණ්ඩලය) විසින්, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු සීමිත කාලයක් සඳහා කොන්දේසි පදනමින්, මුදල් මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ, සමාගමේ ඉතිරි තැන්පතු වලින් සියයට 50 ක් දක්වා ආපසු ගෙවීම (තැන්පතු ආපසු ගෙවීමේ සැලැස්ම) සඳහා පමණක් ආරම්භ කිරීමට නියෝග කිරීමෙන් අනතුරුව, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනය එකී නියෝගය ප්‍රකාරව තැන්පතු ආපසු ගෙවීමේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

 

පුවත යවන්න