සැප්තැම්බර් මුල පාසල් විවෘත කිරීම අපහසුයි / අධ්‍යාපන ඇමති

සැප්තැම්බර් පළමු සතියේ පාසල් ආරම්භ කිරිම අවිනිශ්චිත බව අධ්‍යාපන ආමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

මීට පෙර සැලැස්ම වූයේ, මෙම මස තුළ සියලු ගුරුවරුන්ට හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සියලු දෙනාට එන්නත් මාත්‍රා 2ම ලබා දී ක්‍රමයෙන් පාසල් ආරම්භ කිරීම බවත්, නමුත් පවතින තත්ත්වය මත එය සිදු කළ නොහැකි බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේ, මේ නිසා මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ඉතා වැදගත් සේ සළකන බවයි.
ඒ සඳහා ගුරුවරුන්ට දැනුම්දීමක් සිදුකර ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

පුවත යවන්න