සිරිපා අඩවියේ යෝගී හිමියන්ට සමන් දෙවියන් මග පෙන්වූ හැටි

සිරිපා අඩවියේ හාස්කම් හා අසාමාන්‍ය සිදුවීම් මෙන්ම එහි බවුන් වඩන යතිවරුන් පිළිබද අප අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔබ වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ සිරිපා අඩවියේ යෝගී භික්ෂුවක් සමග කෘතිය පදනම් කරගෙනයි. අද දිනයේදී සුමන සමන් දෙවියන් හා බැදුණු විස්මිත සිදුවීමක් පිළිබදව තවත් තොරතුරක් අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ ආකාරයටයි.