සිරුර භාවිතයෙන් නිර්මාණ කරන විස්මිත කලා නිර්මාණ – Photos

ලෝකය පුරා විවිධ ආකාරයේ කලා නිර්මාණ සිදුවනවා.
මේ ඒ අතරින් සිරුර භාවිත කරමින් බ්‍රිතාන්‍යයේ සිදුකළ කලා නිර්මාණ පිලිබද “ද සන් “පුවත්පත ඉදිරිපත් කළ සේයාරූ පෙළක්.

පුවත යවන්න