සිසුන් 200ට අඩු ඌව පළාතේ පාසල් 18 වනදා විවෘත කරයි

ඌව පළාතේ සිසුන් 200ට අඩු සියලු පාසල් ලබන 18 වනදා විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් මහතා පවසනවා.

 

පුවත යවන්න