සිසුන් 200ට අඩු පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශ ඔක්තෝබර් 21 සිට විවෘතයි

පළාත් සභා යටතේ පාලනය වන ළමයින් 200ට අඩු පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශයේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඔක්තෝබර් 21 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
පළාත් ආණ්ඩුකාරවරු විසින් ඊට අදාළ තීරණය ගෙන ඇති අතර 1 සිට 5 දක්වා ශ්‍රේණි සඳහා පළමු අදියර තුළ ආරම්භ කෙරෙන පාසල් සංඛ්‍යාව 3,000 ක්.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි හා පාසල් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මත මෙම පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මකයි.

පුවත යවන්න