සීනි හා සහල්වලට උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවයි

සීනි සහ සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවමින්, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව,

  •  පැකට් නොකළ සුදු සීනි කිලෝග්‍රැම් 01 ක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 122 ක්
  •  පැකට් නොකළ දුඹුරු හෝ රතු සීනි කිලෝග්‍රැම් එකක් රුපියල් 125 ක්
  •  පැකට් කළ සුදු සිනි කිලෝග්‍රැම් 01 ක උපරිම සිල්ලර මිල ද රුපියල් 125 ක්.
  •  පැකට් කළ දුඹුරු හෝ රතු සීනි කිලෝග්‍රැම් 01 ක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 128 ක්.
  • මේ අතර, සහල් මිල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයට අනුව,
  •  කිරි සම්බා කිලෝග්‍රැම් 01 ක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 125 ක්.
  •  සුදු හෝ රතු සම්බා කිලෝග්‍රැම් 01ක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 103 ක්.
  •  සුදු හෝ රතු නාඩු කිලෝග්‍රෑම් 1 ක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 98 ක්.
  •  සුදු හෝ රතු කැකැළු සහල් කිලෝග්‍රැම් 01 ක උපරිම සිල්ලර මිල, රුපියල් 95 ක්.

පුවත යවන්න