සේවයට වාර්තා කරන ගුරුවරුන්ට බාධා කළොත් දැඩි පියවර

ගුරු වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක වුවද රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට කැමති ගුරුවරුන්ට බාධා කළ හොත් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා.

”මට බොහෝ ගුරුවරු කියලා තියෙනවා සර් අපි කැමැත්තෙන් නෙමෙයි මේක කරන්නේ, බලපෑමකට කියලා. නමුත් මහජන ආරක්ෂක ඇමති හැටියට එහෙයින් සේවය කරන්න එන ගුරුවරුන්ට තර්ජනය කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි ඔවුන්ට විරුද්ධව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් ඕනෑකමින් කියා සිටිනවා. වචනෙකින් හෝ කරදරයක් කළොත් ඒක මහජන ආරක්ෂක ඇමති හැටියට මා සම්පූර්ණයෙන්ම වගකීම භාර අරගෙන ඒ නීතිය අනුව ක්‍රියාත්මක කරනවා”

පුවත යවන්න