හානිකර පොල්තෙල් ගැන විමර්ශනයට විශේෂ කණ්ඩායමක්

ප්‍රමිතියෙන් තොර පොල්තෙල් පිළිබඳ විමර්ශනයට නීතිපතිවරයාගේ නියෝගයෙන් විශේෂ කණ්ඩායමක් පත්කර තිබෙනවා
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් මෙම කණ්ඩායම නම් කර ඇති අතර ඔවුන් කඩිනම් විමර්ශන ඇරඹීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න