හිඟ විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා වාරික 24ක සහන කාලයක්

හිඟ විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා වාරික 24ක සහන කාලයක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

වාරික වශයෙන් ගෙවීමේදී සුළු පොලියක් අය කිරීමට කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

 

පුවත යවන්න