හිරු නොපායන විස්මිත නගරය

දින 63ක් හිරු නොපායන නගරයක් ලොව පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබදයි.