හුදකලා බව සම්බන්ධ නවතම නිවේදනය

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා භාවය සම්බන්ධයෙන් නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව , මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බොන්දුපිටිය 727 ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදකලා කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මීදෙණිය ග්‍රාමසේවා වසමේ , පොසලේන් ප්‍රදේශය, ඉසුරු මාවත හා එක්සත් ජනපදය ප්‍රදේශවල හුදකලා භාවය වහාම ඉවත් කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න