හුදකළා කළ ප්‍රදේශවලට ඇතුලුවීම , පිටවීම තහනම්(VIDEO)

හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවට රෝහල් වෙත යාමට හැර එම ප්‍රදේශවලින් පිටවීම තහනම් බව පොලිසිය අවධාරණය කරනවා.

පුවත යවන්න