හෙට(09) පැය 3යි විනාඩි 45ක විදුලි කප්පාදුවක්

හෙට (09) දින විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට අදාළව විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති කාලසටහනට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් අවසර ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,K සහ L කලාප වෙත පෙරවරු 8ත් පස්වරු 6ත් දක්වා පැය 2ක් සහ මිනිත්තු 30 කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.

එම කලාපවල සවස් කාලයේ පස්වරු 6ත් 11ත් අතර පැයයි මිනිත්තු 15ක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙයි.

ඊට අමතරව P, Q, R, S, T, U, V, W කලාපවල පෙරවරු 9ත් සවස 5ත් අතර පැය 2ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙන අතර සවස 5ක් 9ත් අතර පැයක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිතය.

පුවත යවන්න