ළදරුවන් සහ ගැබිනි මව්වරුන්ට දෙන ත්‍රිපෝෂත් නෑ

ළදරුවන් සහ ගැබිනි මව්වරුන්ට ලබාදීම සඳහා තවදුරටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ගබඩාවල ත්‍රිපෝෂ නොමැති බව පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලිද සිල්වා පැවසුවාය.

එම නිසා සායනවලට පැමිණෙන ගැබිනි මව්වරුන්ට සහ ළදරුවන්ට ත්‍රිපෝෂ ලබාදීම සිදු නොකරන බව ඇය ප්‍රකාශ කළාය.

ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය බඩඉරිඟු අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීමට නොහැකිවීම නිසා මෙලෙස ළදරුවන්ට සහ ගැබිනි මව්වරුන්ට ත්‍රිපෝෂ ලබාදීමට නොහැකිවී තිබේ.

දෛනිකව ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනය සඳහා බඩඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් හැත්තෑවක් පමණ අවශ්‍ය වෙයි.

එම අවශ්‍ය බඩඉරිඟු ප්‍රමාණය සපුරා ගැනීමට නොහැකිවීම නිසා බඩඉරිඟු ආනයනය කිරීමට රජය තීරණය කළ ද මේ වනවිට එය ද නැවතී ඇත.

එසේම ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි ප්‍රමාණවත් අයුරින් ලබාගැනීමට ද නොහැකි තත්ත්වයක් මේ වන විට උද්ගත වී තිබේ. – Deshaya

පුවත යවන්න