නෞකාවේ ගින්නෙන් සිදුව ඇති හානිය කළමණාකරණයට යෝජනා මාලාවක්

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්නෙන් වෙරළ කලාපයට සිදුව ඇති හානිය සහ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණය වෙනුවෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න