15 හැවිරිදි දැරිය අපයෝජන සිද්ධියේ විමර්ශන නවතා නෑ / පොලිසිය

15 හැවිරිදි දැරිය අපයෝජන සිද්ධියේ විමර්ශන නවතා දමා නොමැති බව පොලිසිය පවසනවා.
විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිසිය මේ බව පැවසුවා.

 

පුවත යවන්න