2015 -2018 රාජ්‍ය ආයතනවල වංචා සෙවූ කොමිසමේ වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට

2015-2018 කාලයේ රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා ගැන සෙවූ කොමිසමේ වාර්තාවල ජනපති විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

එළඹෙන පළමු සැසිවාරයේදී එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සඳහන් කළේ.

පුවත යවන්න