2019 ජනපතිවරණ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵල

ආසන මට්ටමේ ප්‍රතිඵල සදහා අවශ්‍ය දිස්ත්‍රික්කය තෝරාගන්න.

                      කොලඹ දිස්ත්‍රික්කය                             ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය                               කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
                      ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය                                මාතර දිස්ත්‍රික්කය                                හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
                      මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය                            නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය                          මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
                      අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය                     පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
                      කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය                            රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
                      කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය                       පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
                      බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය                              මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
                      යාපනය දිස්ත්‍රික්කය                             ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය                       දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
                      මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය                         වන්නි දිස්ත්‍රික්කය