2020 දී රුපියල අවප්‍රමාණයවීමෙන් විදේශ ණය බර රුපියල් කෝටි 38,150කින් ඉහළට

පසුගිය 2020 වසර තුළදී රුපියල අවප්‍රමාණය වීමෙන් විදේශ ණය බර රුපියල් කෝටි 38,150කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙම ඉහළ යාම ආකාර දෙකකට සිදුවී ඇත. මධ්‍යම රජයේ නොපියවූ විදේශ ණය ප්‍රමාණය සහ විදේශ විවහාර මුදල් නමින් පවතින දේශීය ණය යන ආකාර දෙකට මෙම විදේශ ණය ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් තිබේ.

මධ්‍යම රජයේ නොපියවූ විදේශ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 35,570කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර විදේශ විවහාර මුදල් නාමයෙන් පවතින දේශීය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 2,580කින් ඉහළ ගොස් ඇත. වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව රුපියලේ අගය දරුණු ලෙස පිරිහීමේ ප්‍රතිවිපාක ලෙස පමණක් වසරක් තුළදී මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 38,150කින් විදේශ ණය ඉහළ ගොස් ඇති බව මෙයින් පැහැදිලි වේ.

මෙම විදේශ ණය ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් ඇත්තේ පෙරවසරවලදී ලබා ගන්නා ලද විදේශ ණය සම්බන්ධයෙන් වන අතර වත්මන් ආණ්ඩුව විදේශ ණය නොගන්නා බව ප්‍රකාශ කළද පසුගිය වසර තුළදී විශාල විදේශ ණය ප්‍රමාණයක් අලුතින් ලබාගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2020 වර්ශය සඳහා නිකුත් කර තිබෙන වාර්ෂික වාර්තාවේ මෙම තොරතුරු ඇතුළත් වේ.

පුවත යවන්න