2022 අයවැය වැඩසටහනට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

2022 අයවැය වැඩසටහනට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ඒ අනුව නොවැම්බර් 12 වනදා අය වැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

aya2
පුවත යවන්න