2022 වර්ෂයට පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අයදුම්පත් නිකුත් වෙයි

2022 වර්ෂය සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ අයදුම්පත සහ උපදෙස් ඇතුළත් පත්‍රිකාව අධ්‍යාපන ආමාත්‍යාංශයේ නිල වෙඩ් අඩවියේ පළ කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

www.moe.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ පත්‍රිකා භාගත කරගැනීමේ හැකියාව පවතී.

අයදුම්පත හා විස්තර මෙතනින්

පුවත යවන්න