27 න් පසු විදුලි සැපයුම ඉන්ධන සැපයුම මත / මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

ඉන්ධන සැපයුම ප්‍රමාණවත් බැවින් මේ මස 27 දක්වා විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන බවට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම නිවේදනය කළා. 27 වනදායින් පසුව විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරනවා ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධව ඉදිරි ඉන්ධන සැලපුම පිළිබද සළකා බලා තීරණය කරන බවයි එම කොමිසම සදහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් විදුලිය විසන්දි කිරීමක් ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වුවහොත් මහජනතාව කල්තියා දැනුවත් කරන බව ද මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සදහන් කළා.

පුවත යවන්න