6 ශ්‍රේණිය පාසල් කඩඉම් ලකුණු මෙතෙක් නිකුත් කර නැහැ- අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

මේ දිනවල සමාජ මාධ්ය ජාලා සහ ඇතැම් වෙබ් අඩවි මඟින් ප්රචාරයක් ලබා දී ඇති 2023 – 6 ශ්රේණිය සඳහා වන පාසල් කඩඉම් ලකුණු අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් නිකුත් කර ඇතැයි පැවසෙන පුවත සාවද්ය බව එම අමාත්යාංශය දන්වා තිබේ.
නිවැරදි පාසල් කඩඉම් ලකුණු අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් නිකුත් කිරීමට අදාළ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතින බව අධ්යාපන අමාත්යාංශය වැඩිදුරටත් දන්වා සිටි.
පුවත යවන්න