60 ට වැඩි හා රෝගී අයට කොරෝනා බූස්ටර් එන්නත (Video)

වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින් මෙන්ම අවුරුදු 30ත් – 60ත් අතර පිළිකා සහ වකුගඩු ආබාධවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින් සඳහා බූස්ටර් එන්නත ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමට අනුමැතිය ලැබුණු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

එසේම වයස අවුරුදු 30ත් – 60ත් අතර සෞඛ්‍ය අංශ සේවකයින්ට හා ඉදිරිපෙළ අනෙකුත් සේවකයින් සඳහා ද තෙවැනි එන්නත් මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමට තීරණය කර කෙරුණා.

පුවත යවන්න