7% නිවාස ණය ගැන මහ බැංකුවෙන් පිළිතුරු

උකස්කර මත ලබා දෙන නිවාස ණය සඳහා අයකළ හැකි සියයයට 7ක පොලී අනුපාතිය ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න