මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

සංචරණ සීමා ලිහිල් කළ ද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකෙරෙන සේවාවන් තවදුරටත් තාවකාලිකව නවතා දමා තිඛෙනවා.

දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සපයන සේවාවන් ගැන යම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නම් 070 7 677 877 අංකය ඔස්සේ ඇමතීමෙන් සේවාවන් ලබා ගත හැකි බව මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

නැවත සියලුම සේවාවන් ආරම්භ කරනු ලබන දිනය මාධ්‍ය මගින් පසුව දැනුම් දෙන බව ද මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *