කොළඹ, රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ 05ක් හුදකලා කෙරේ

කොළඹ, රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම් හා ප්‍රදේශ 05ක් අලුතින් හුදකලා කර තිබේ.

එහි ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්…..

Seema px 900 27 06 21

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *