අද දිනට නව ආසාදිතයින් 383ක්

ByLankaAnews

Jan 25, 2021

අද (25) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 383ක් මේ වන විට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 58,813ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.01.25 Updated අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ යාවත්කාලීන කිරීම 18:35 නිවේදන අංක 95/2021 නිකුත් කරන ලද වලාව 18:35 පුවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ යංබ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ‍යාව -54551 පෑළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 383 එකතුව -54934 (අද දිනට 383) නාලකකලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුදපන මාවන, කොලවට ලංකාට. TACN5 தொட 1)2515759 www.news.lk'

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *