දේශීය පුවත් ප්‍රධාන-පුවත්

2019 රජයේ වියදම කෝටි තිස් පන්දහසකින් නගී

බෙදා හරින්න :

ලබන වසර සඳහා රජය අපේක්ෂිත වියදම රුපියල් කෝටි දෙලක්ෂ විසි අට දහස් එකසියයක් (රුපියල් බිලියන 2281ක්) බව, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැතිවරයාගේ නියමය පරිදි, 2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා ගැසට් පත්‍රයේ අතිරේකයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතෙහි දැක්වෙනවා.

ඒ අනුව 2018 වසරට වඩා ලබන වසරේ රජයේ වියදම රුපියල් කෝටි තිස්දහස් හාරසිය හැට අටකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි පැහැදිලි වන්නේ.

2018 වසර වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව, මේ වසරේ වියදම රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ අනූ පන්දහස් හත්සියයක් වනවා.

ලබන 2019 වසර සඳහා ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව එම වසරේ වැඩිම මුදලක් වෙන්කර ඇත්තේ, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සදහායි.

එම මුදල රුපියල් කෝටි තිස්දහස් හයසිය එකොළහක්. එය ඉකුත් වසරට වඩා රුපියල් කෝටි 1540ක වැඩිවීමක් වනවා. ලබන වසරේ ආරක්ෂාව සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 29031ක්.

පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සඳහා ලබන වසරට රුපියල් කෝටි විසි හතර දහස් පන්සිය හැට පහක් වෙන්කර තිඛෙනවා.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ලබන වසර සඳහා රුපියල් කෝටි විසි නව දහස් පන්සිය පහළොවක් වෙන්කර ඇති අතර ඉකුත් වසර හා සැසඳීමේදී, එය ලබන වසර සඳහා රුපියල් කෝටි දස දහස් නවසිය පනස් තුනක වැඩි වීමක් ලෙස හදුනාගත හැකියි.

ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ලබන වසර සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි එක්දහස් තුන්සිය හතළිස් හතක්. ඉකුත් වසරේ ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් වෙන් කළ මුදල රුපියල් කෝටි නවසිය අනූ අටක් වන අතර ඒ අනුව ඉකුත් වසරට වඩා රුපියල් කෝටි තුන්සිය හතළිස් නවයක් ලබන වසර සඳහා වැඩිපුර වෙන්කර තිඛෙනවා.

අගමැතිවරයා වෙනුවෙන් ලබන වසර සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි එකසිය හැට හයකි. එය මේ වසරේ වියදමට වඩා රුපියල් කෝටි එකොළහකින් පමණ පහත දමා තිඛෙනවා.

උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි අට දහස් තුන්සිය පනහක් වෙන්කර ඇති බවයි වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහා ලබන වසර වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කොටි දස දහස් පන්සියයක්.

සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා 2019 වසර වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි දහඅට දහස් පන්සිය හතළිස් අටක්.
පාර්ලිමේන්තුව සඳහා රුපියල් කෝටි තුන්සිය පනස් අටක් 2019 වසර සඳහා වෙන්කර තිඛෙනවා.

ලබන වසර සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි හයසිය තිස් හතරක්.

රුපියල් කෝටි දෙසිය හතක් විගණකාධිපති වෙනුවෙන්ද, රුපියල් එක්කෝටි පනස් අට ලක්ෂයක් සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාව වෙනුවෙන්ද ලබන වසර සඳහා වෙන් කෙරෙන බව විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතෙහි සඳහන්.

ජාතික සමඟිය සහ සහජීවන අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි දෙසිය පනස් අටක්ද, බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි දෙසිය අනූ දෙකක්ද, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි දහසය දහස් නවසිය අසූ අටක්ද 2019 වසර සඳහා වෙන්කර තිඛෙනවා.

අගමැතිවරයා යටතේ පවතින ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි පන්දහස් අටසිය හතළිහක්ද, අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි එක්දහස් නවසිය දෙකක්ද, ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි හයදහස් නවසිය දාහතක්ද, මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි දාහත් දහස් පන්සිය විසි පහක්ද, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි හයදහස් තුන්සිය දහතුනක්ද, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි නවසිය පහක්ද 2019 වසර සඳහා වෙන්කර තිඛෙනවා.

ලබන වසර සඳහා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි එක් දහස් දෙසිය පනස් අටක්ද, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි හයසිය හැටක්ද, නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි පන්සිය හතළිස් පහක්ද, තරුණ කටයුතු, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි අටසිය පනස් පහක්ද, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි එක්දහස් තිස් හතක්ද 2019 වසර සඳහා නිකුත් කර ඇති විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතෙහි සඳහන්.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් හා ග්‍රාමීය ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි එක්දහස් පන්සිය තිහක්ද, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි හාර දහස් දෙසිය එකක්ද, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි හාරසිය අසූ තුනක්ද, මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි හාරදහස් අටසිය තිස් හතරක්ද, ලබන වසර සඳහා වෙන්කර තිඛෙනවා.

නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි හාරදහස් හයසිය විසි අටක්ද, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා aරුපියල් කෝටි එකසිය අසූ හයක්ද, කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි තුන්සිය හැට අටක්ද, වාර්මාර්ග, ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි තුන්දහස් අටසිය තිස් හතක්ද වෙන්කර තිඛෙනවා.

53062

ආසාදිතයන්

45171

සුවය ලැබූ

7627

දැනට රෝගීන්

264

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.