පඩුකරඳ ශාඛය රතු දත්ත ලයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති කතාව බොරුවක්..

පඩුකරඳ ශාඛය 2020 රතු දත්ත ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති බවට පළ ව ඇති වාර්තාවල කිසිම සත්‍යතාවක් නොමැති බව පරිසර අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *