අගමැති පාප් වහන්සේ බැහැ දකින බවට පළවන වාර්තා අසත්‍යයි/අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඉතාලි සංචාරය තුළ අතිඋතුම් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ බැහැ දකින බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *