අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 311

ByLankaAnews

Jan 27, 2021

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 311 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 60,000 ක් පසුකර ගියා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *