පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමේ තීරණය නීති විරෝධීයි / එජාපය කියයි

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ගත් තීරණය පිළි නොගන්නා බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා.
ජනාධිපතිවරයාට පවත්වා ව්‍යවස්ථාව හා පවත්නා තත්ත්වය තුල ඊට අදාළ බලතල නොමැති බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය සදහන් කරන්නේ.
මෙය ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදීමට ඇති අයිතිය ජනාධිපතිවරයා විසින් පැහැර ගැනීමක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රකාශ කරනවා.