එජාපයේ යුක්තියේ ජන හඩ විරෝධය – Live

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කරන යුක්තියේ ජන හඩ විරෝධය කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේදීමේ වන විට පැවැත්වෙනවා. මේ එහි සජීවී දර්ශනයි.

යුක්තියේ ජන හඩ ජයග‍්‍රහණයේ ජන රැළිය ලිප්ටන් වටරවුමේ සිට සජීව විකාශය…..

යුක්තියේ ජන හඩ ජයග‍්‍රහණයේ ජන රැළිය ලිප්ටන් වටරවුමේ සිට සජීව විකාශය…..

Posted by United National Party on Thursday, November 15, 2018