පාර්ලිමේන්තුවේදී තෙවරප්පෙරුම අතේ පිහියක්

අඅද පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් උණුසුම් තත්ත්වය අවස්ථාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා අත පිහියක් පවතින ආකාරයේ දර්ශන කිහිපයක් නිකුත් වී තිබෙනවා.
මේ එම දර්ශනයි.