ඉන්ධන මිලත් වැඩි කිරීමට සූදානමක් ?

මතුවෙමින් පවත්නා තත්ත්වයන් තුල ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමේ සූදානමක් පිළිබද තොරතුරු වාර්තාවෙමින් පවතිනවා.
ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපති සුමිත් විජයසිංහ මහතා සඳහන් කරන්නේ තෙල් සංස්ථාව දැවැන්ත පාඩුවක් ලබමින් සිටි නිසා ඉන්ධන මිල ඉහල දැමිය යුතු ඇති බවයි.
ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන මිල ඉහළ ගොස් ඇති බවත් මෙම පාඩුව පියවා ගැනීමට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට යුතු බවත් ඔහු සදහන් කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *