ලංකාවේ ප්‍රබලතම ව්‍යාපාර 30 නම් කරයි

2017-2018 කාලසීමාවේදී ලංකාවේ ප්‍රබලතම ව්‍යාපාර ආයතන 30 නම් කර තිබෙනවා. මේ එම ආයතන ලයිස්තුවයි.