“සේනා” වැනසූ වගා බිම්වලට වන්දි දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය

සේනා දළඹුවන්ගේ උවදුර හේතුවෙන් විනාශවූ වගා බිම් සදහා වන්දි ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ඒ අනුව වන්දි ගෙවීම සදහා රුපියල් මිලියන 250ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමටයි කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.
මේ වන විට අක්කර දහස් ගණනක වගා බිම් මේ හේතුවෙන් විනාශවී ඇති අතර අක්කරයකට රුපියල් 40,000 බැගින් වන වන්දි මුදලක් ලබාදීමට නියමිත බවයි වාර්තාවන්නේ.