ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR සහ රැකියා වීසා දෙන Skills ලැයිස්තුව අලුත් වෙයි

Australian Capital Territory හි නිපුණතා සංක්‍රමණික වැඩසටහනේ ACT Critical Skills ලැයිස්තුව 2022 වසර සඳහා පළමු වරට යාවත්කාලීන කර තිබේ.

එම ලැයිස්තුව ACT විසින් නිකුත් කරන 190 හා 491 වීසා සඳහා අදාළ වේ.

ACT Critical Skills ලැයිස්තුව

සෑම සිව් මසකට වරක්ම මෙම ACT Critical Skills ලැයිස්තුව සමාලෝචනය කර යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.

මෙය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරනු ලැබුවේ 2021 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදීය.

වර්තමානයේ ACT සඳහා ඇති රැකියා ඉල්ලුම හඳුනාගනිමින් මෙම ACT Critical Skills ලැයිස්තුව සකස් කර තිබෙන බව ACT ආගමන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ACT හි නිපුණතා සංක්‍රමණික වැඩසටහන මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ Canberra Matrix ලකුණු ක්‍රමයක් මත පදනම් වෙමිනි.

ඒ අනුව ඔබ අයදුම්කරන රැකියාව/ වෘත්තීය හෝ ඔබට දැනට ACT හි නිරතව සිටින රැකියාව/ වෘත්තීය හෝ ACT Critical Skills ලැයිස්තුවේ ඇත්නම් Canberra Matrix ලකුණු ක්‍රමයේදී ඔබට ලකුණු ලැබෙනු ඇත.

මෙම ලැයිස්තුවේ ඇති රැකියා සඳහා වූ කෝටාව ඒ ඒ රැකියාවේ ඉල්ලුම මත ACT ආගමන කටයුතු දෙපාර්තම්න්තුව විසින් සීමා කරනු ලැබේ.

අදාළ රැකියාවේ මාසික කෝටාව පිරුණු පසුව එම රැකියා සඳහා අදාළ EOI වලට ආරාධනා පත්‍ර නිකුත් නොකෙරෙන බවද ඔවුහු පවසති.

skilled migrants

යාවත්කාලීන කෙරුණු නවතම ACT Critical Skills ලැයිස්තුව

2022 වසර සඳහා මෙම ACT Critical Skills ලැයිස්තුව පසුගිය ජනවාරි 12 වන දින යාවත්කාලීන කෙරුණු අතර එදින සිට එය ක්‍රියාත්මක වේ.

එලෙස යාවත් කාලීන කෙරුණු ACT Critical Skills ලැයිස්තුව(SBS)

ANZSCO Unit Group Nomination places available each month ANZSCO

Nominated Occupation
Advertising, public relations and sales managers (1311) Less than 5 131112 Sales & Marketing Manager
131113 Advertising Manager
131114 Public Relations Manager (491 only)
Corporate Services Manager (1321) Less than 5 132111 Corporate Services Manager
Finance managers (1322) Less than 5 132211 Finance Manager
Human resource managers (1323) Less than 5 132311 Human Resource manager
Policy and planning managers (1324) Less than 10 132411 Policy and Planning Manager(491 only)
Construction managers (1331) Less than 15 133111 Construction Project Manager
Production managers (1335) Less than 5 133512 Production Manager (Manufacturing)
Supply, distribution and procurement managers (1336) Less than 5 133611 Supply, Distribution Manager
133612 Procurement Manager
ICT managers (1351) Less than 5 135112 ICT Project Manager (491 only)
135199 ICT Managers (nec)
Other specialist managers (1399) Less than 5 139911 Arts Administrator or Manager
139912 Environmental Manager
139915 Sports Administrator (491 only)
Café and restaurant managers (1411) Less than 5 141111 Cafe and Restaurant Managers
Childcare Centre Manager (1341) Less than 5 134111 Childcare Centre Manager
Call or contact centre and customer service managers (1492) Less than 5 149212 Customer Service Manager
Conference and Event Organisers (1493) Less than 5 149311 Conference and Event Organisers
Hospitality, Retail and Service Managers (1499) Less than 5 149913 Facilities manager
Journalists and other writers (2124) Less than 5 212411 Copywriter
212412 Newspaper or Periodical Editor
212413 Print Journalist
212415 Technical Writer
212416 Television Journalist
212499 Journalist & other writers (nec)
Accountants (2211) Less than 5 221111 Accountant (General)
221112 Management Accountant
221113 Taxation Accountant
Auditors, company secretaries and corporate treasurers (2212) Less than 5 221213 External Auditor
221214 Internal Auditor
Human Resource Professionals (2231) Less than 5 223111 Human Resource Adviser (491 only)
223112 Recruitment Consultant
223113 Workplace Relations Adviser (491 only)
Intelligence and policy analysts (2244) less than 10 224412 Policy Analyst (491 only)
Management and organisation analysts (2247) Less than 5  224711 Management Consultant
224712 Organisation and Methods Analyst
Other information and organisation professionals (2249) Less than 5 224912 Liaison Officer(491 only)
224914 Patents Examiner(491 only)
224999 Information and Org. Prof. nec(491 only)
Advertising and marketing professionals (2251) Less than 5 225111 Advertising Specialist
225112 Market Research Analyst (491 only)
225113 Marketing Specialist
Public relations professionals (2253) Less than 5 225311 Public Relations Professionals
Graphic and web designers, and illustrators (2324) Less than 5 232411 Graphic Designer
232412 Illustrator
232413 Multimedia Designer (491 only)
232414 Web Designer
Civil engineering professionals (2332) Less than 5 233211 Civil Engineer
233212 Geotechnical Engineer
233213 Quantity Surveyor
233214 Structural Engineer
233215 Transport Engineer
Electrical engineers (2333) Less than 5 233311 Electrical Engineers
Electronics engineers (2334) Less than 5 233411 Electronics Engineers
Other engineering professionals (2339) Less than 5 233911 Aeronautical Engineer
233912 Agricultural Engineer
233913 Biomedical Engineer
233915 Environmental Engineer
Veterinarians (2347) Less than 5 234711 Veterinarian
Early childhood (pre-primary school) teachers (2411) Less than 5 241111 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher
Primary School Teachers (2412) Less than 5 241213 Primary School Teacher
Secondary School Teachers (2414) Less than 5 241411 Secondary School Teacher
Special Education Teachers (2415) Less than 5 251499 Special Education Teachers nec
University lecturers and tutors (2421) Less than 5 242111 University Lecturers
Occupational and environmental health professionals (2513) Less than 5 251311 Environmental Health Officer (491 only)
251312 Occupational Health and Safety Adviser
Pharmacists (2515) Less than 5 251513 Retail Pharmacists
Dental practitioners (2523) Less than 5 252311 Dental Specialist
252312 Dentist(491 only)
Occupational therapists (2524) Less than 5 252411 Occupational Therapist
Physiotherapists (2525) Less than 5 252511 Physiotherapist
Audiologists and speech pathologists / therapists (2527) Less than 5 252711 Audiologist
252712 Speech Pathologist
General practitioners and resident medical officers (2531) Less than 5 253111 General Practitioner
253112 Resident Medical Officer
Registered nurses (2544) Less than 10 254411 Nurse Practitioner
254412 Registered Nurse (Aged Care)
254413 Registered Nurse (Child & Family Health)
254414 Registered Nurse (Community Health)
254415 Registered Nurse (Critical Care & Emergency)
254416 Registered Nurse (Developmental Disability)
254417 Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)
254418 Registered Nurse (Medical)
254421 Registered Nurse (Medical Practice)
254422 Registered Nurse (Mental Health)
254423 Registered Nurse (Perioperative)
254424 Registered Nurse (Surgical)
254425 Registered Nurse (Paediatrics)
254499 Registered Nurses (nec)
ICT business and systems analysts (2611) Less than 20 261111 ICT Business Analyst
261112 Systems Analyst
Multimedia specialists and web developers (2612) Less than 5 261211 Multimedia Specialists
261212 Web developer
Software and applications programmers (2613) Less than 40 261311 Analyst Programmer
261312 Developer Programmer
261313 Software Engineer
261314 Software Tester
261399 Software and Applications Programmers (nec)
Database and systems administrators, and ICT security specialists (2621) Less than 10 262111 Database Administrator
262112 ICT Security Specialist
262113 Systems Administrator
Computer network professionals (2631) Less than 5 263111 Computer Network & Systems Engineer
263112 Network Administrator
263113 Network Analyst
ICT support and test engineers (2632) Less than 5 263211 ICT Quality Assurance Engineer
263212 ICT Support Engineer
263213 ICT Systems Test Engineer
263299 ICT Support and Test Engineers (nec)
Solicitors (2713) Less than 5 271311 Solicitors
Counsellors (2721) Less than 5 272111 Careers Counsellor
272112 Drug and Alcohol Counsellor
272113 Family and Marriage Counsellor
272114 Rehabilitation Counsellor
272115 Student Counsellor
272199 Counsellors (nec)
Psychologists (2723) Less than 5 272311 Clinical Psychologist
272312 Educational Psychologist
272313 Organisational Psychologist
272314 Psychotherapist
272399 Psychologist (nec)
Social workers (2725) Less than 5 272511 Social Worker
Welfare, recreation and community arts workers (2726) Less than 5 272611 Community Arts Worker(491 only)
272612 Recreation Officer
272613 Welfare Worker
ICT support technicians (3131) Less than 5 313111 Hardware Technician
313112 ICT Customer Support Officer
313113 Web Administrator
313199 ICT Support Technicians
Motor mechanics (3212) Less than 5 321211 Motor Mechanics
321212 Diesel motor mechanic
321213 Motorcycle mechanic
321214 Small engine mechanic
Carpenters and joiners (3312) Less than 5 331211 Carpenter and Joiner
331212 Carpenters
331213 Joiner
Plumbers (3341) Less than 5 334111 Plumbers
Airconditioning and Refrigeration Mechanic (3421) Less than 5 342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanics
Bakers and Pastrycooks (3511) Less than 5 351111 Baker
351112 Pastry Cook
Chefs (3513) Less than 5 351311 Chef
Cooks (3514) Less than 5 351411 Cook
Gardeners (3622) Less than 5 362211 Gardener (General
362212 Arborist
362213 Landscape Gardener
Enrolled and mothercraft nurses (4114) Less than 5 411411 Enrolled Nurses
Welfare support workers (4117) Less than 5 411711 Community Worker
411712 Disabilities Services Officer
411713 Family Support Worker
411715 Residential Care Officer
411716 Youth Worker
Contract, program and project administrators (5111) Less than 5 511111 Contract Administrator
511112 Program or Project Administrator
Insurance (5996) Less than 5 599612 Insurance Loss Adjuster

විශේෂ දැනුම්දීමයි

පවතින ආර්ථික හා දේශපාලනික අර්බුධයට අවංක හා ප්‍රායෝගික විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කර ජනතාවට සිය කැපවීම පෙන්නුම් කරන තෙක් සියළුම දේශපාලනඥයන් සදහා ගරු නාම හා මහතා යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම Lanka Accuracy news (LankaAnews) අප විසින් නවතා දමන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙනු කැමැත්තෙමු. පැරණි ප්‍රවෘත්ති තුල එම ඇමතීම් තිබිය හැකි වුවද ඉදිරියේදී පුද්ගල නාමය හෝ තනතුරු නාමයට පමණක් සදහන් කරන බව දන්වමු. - Lankaanews
පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.