මහනුවරින් ඊයේ ආසාදිතයන් 131 ක් / කුරුණෑගලින් 78 යි

ByLankaAnews

Feb 2, 2021

ගතවූ පැය 24 තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 826 ක් වාර්තා වුණා.
ඉන් ආසාදිතයන් 212 ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.

කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවෙන් 18 ක් , මට්ටක්කුලියෙන් 12ක් හා මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 10ක් මෙහිදී හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ගම්පහින් 132ක් හා මහනුවරින් ආසාදිතයන් 131 ක් බැගින් හදුනාගෙන තිබුණා.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 78 ක් හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 62ක් ද මීට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *