ගුවන් මගීන්ට තොරතුරු දැනගන්න විශේෂ අංකයක්

කටුනායක හා මත්තල ගුවන්තොටුපල වෙත පැමිණෙන ගුවන් මඟීන්ගේ පහසුව සඳහා තොරතුරු දැනගැනීමට හදිසි දුරකතන අංකයක් හඳුන්වා දී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ගුවන් මඟීන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගැනීමට 116 දුරකතන අංකය ඔස්සේ ඇමතිය හැකි බවයි ගුවන් හමුදාව පවසන්නේ.

මේ වන විට ගුවන්තොටුපල ආරක්ෂාව තරකිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ගුවන්තොටුපලට පැමිණෙන මඟින්ට තම ගුවන් බලපත්‍රය හා ටිකට් පත ආරක්ෂක අංශ වෙත පෙන්වා පැමිනීමට හැකි බවද  පැය 4 කට වත් පෙර ගුවන් තොටුපල වෙත පැමිණෙන ලෙස ද ගුවන් හමුදාව ගුවන් මඟීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.