ලංකාවේ ප්‍රහාරයට ලෝකය ශෝකය පළ කළ හැටි

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ අමානුෂිත ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ලෝකයම කම්පනයට පත්කර තිඛෙනවා.
ජීවිත 300ක් බිලිගත් එම ෙඛ්දවාචකය වෙනුවෙන් ලොව පුරා ජනතාව සිය ශෝකය පළ කරනු ලැබුවේ මේ ආකාරයටයි.