ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට පාසල් ආරම්භය 13 වනදා

සියළු පාසල්වල 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය තෙක් ප්‍රාථමික අංශ දෙවන වාරය සදහා ආරම්භ කිරීම කල් දමා තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ලබන 13 වනදා එම ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භවීමට නියමිතයි.
6 සිට ඉහළ ශ්‍රේණිවල සිසුන් වෙනුවෙන් සැලසුම් කළ පරිදි ලබන 6 වනදා පාසල් ආරම්භ කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.