ලංකාවට ඇතුළුවීමට තැත් කළ සැක පළස්තීන ජාතිකයකු යළි හරවා යවයි

ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට තැත් කළ සැක සහිත පළස්තීන ජාතිකයකු යළි හරවා යැවීමට කටුනායක ගුවන් තොටුපල බලධාරීන් කටයුතු කර තිඛෙනවා.
හෂීම් රමාදාන් නමැති එම පුද්ගලයා ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට පැමිණ තිබූ අතර ඔහු පැමිණීමට හේතුවක් තහවුරු කිරීමට අසමත්ව තිබුණා.
ගුවන් තොටුපල බලධාරීන් සිදුකළ ප්‍රශ්න කිරීමේදී එම තැනැත්තා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තමන් අධ්‍යාපනය ලැබීම සදහා පළස්තීනයේ සිට ඉන්දියාවට පැමිණි බවයි.