රජයේ සේවකයින්ට 2,500 ක වැටුප් වැඩිවීම ජූලි 01 සිට

2019 අයවැයෙන් යෝජනා කළ රාජ්‍ය සේවක රුපියල් 2500 ක වැටුප් වැඩිවීම එළැඹෙන ජුලි 01 දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

ඒ සඳහා වන චක්‍රලේඛය මහා භාණ්ඩාගාරයේ එකඟතාවය ඇතිව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙත දැනටමත් නිකුත් කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

රජයේ සේවකයන්ට ලබාදෙන රුපියල් 7800ක ජීවන වියදම් දීමනාවද ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.