අඟහරුට නම යවන්න – ලාංකිකයින්ටත් අවස්ථාව

ලබන වසරේ අඟහරු ග්‍රහයා මතට යොමු කෙරෙන මාර්ස් 2020 රෝවර්යානය තුල මිලියන 2.4 පිරිසකගේ නම් රැගෙන යාමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව අගහරු මත තැන්පත් කරන නම් අතරට ඔඛේ නාමය ඇතුලත් කිරීම සදහා පහතින් තොරතුරු ලබාගත හැකියි.